I.  Przetwarzanie Danych Osobowych

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) podajemy poniższe informacje:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (dalej Administrator)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, NIP: 8790170691, KRS: 0000856159.

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

 1. listownie na adres: M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń;
 2. elektronicznie na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. telefonicznie pod numer: +48 (56) 650-00-44;
 4. na numer fax-u: +48 (56) 650-03-33;

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Zostały wdrożone przez Administratora odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony Pana/Pani praw.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Marzena Rachwał.
Z IOD może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania

 1. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią, kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Administratora.
  Podstawa: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.
 1. Kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach bieżących, w szczególności w zakresie realizacji umów między Administratorem a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, przedstawianie ofert, otrzymywanie zamówień oraz zleceń, udzielanie odpowiedzi na pytania.
  Podstawa: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie bieżącego kontaktu z kontrahentami.
 1. Realizacja umów zawartych między Administratorem, a Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, w tym przyjmowanie i realizacja zamówień, składanie zamówień, zawieranie umów, dokonywanie czynności z zakresu rachunkowości, obsługa księgowa, windykacja należności.
  Podstawa: realizacja umowy, podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie prawidłowej realizacji umów z kontrahentami.
 1. Informowanie Pana/Pani o organizacji wydarzeń, konferencjach, promocjach, ankietach oraz nowościach w ofercie Administratora.
  Podstawa: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie promocji oraz możliwości oferowania klientom własnych usług i produktów.
 1. Prowadzenie kampanii promocyjnych, reklamowych, marketingu usług i produktów własnych i innych działań marketingowych związanych z usługami Administratora, w tym w formie mailingu:
  Podstawa: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji
  (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie prowadzenia promocji oraz możliwości oferowania klientom własnych usług i produktów.
 1. Promocja oferty Administratora poprzez udostępnienie Twojego wizerunku utrwalonego na zdjęciu:
  Podstawa: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku (art. 6 ust. 1 a) RODO).
 1. Zapewnienie bezpieczeństwa korzystania ze stron internetowych, dopasowywanie ich do potrzeb użytkowników, prowadzenie marketingu własnych usług i produktów.
  Podstawa: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na potrzebie promocji Administratora oraz możliwości oferowania klientom własnych usług i produktów.
 1. Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego.
  Podstawa: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).
 1. Ustalanie, zabezpieczanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń.
  Podstawa: prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Udział Pana/Pani w procesie rekrutacji na opisane stanowisko pracy, praktyk, stażu oferowane przez Administratora.
  Podstawa: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 1. Realizacja kampanii promocyjnych i budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach:
  Podstawa: wyrażona dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na potrzebie promocji.
 1. Wypełnienie uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
  Podstawa: prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
ani nie stosujemy profilowania.

Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w proces współpracy z Administratorem.

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, finansowe podmioty zajmujące się rekrutacją, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

W przypadku, jeżeli wyraził Pan/Pani zgodę na wykorzystanie wizerunku w związku z ewentualnym zamieszczeniem zdjęć na portalach społecznościowych, stronach internetowych, w materiałach promocyjnych Administratora, dane te mogą być przekazywane do krajów niebędących członkami Unii Europejskiej w związku z transferem danych do serwisów należących do międzynarodowych organizacji, tj. Facebook, Google. Serwisy te wykorzystują typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

 Okres przechowywania Danych Osobowych

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, będziemy je przetwarzać przez okres odpowiadający możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń, zarówno po Naszej, jak i Pana/Pani stronie, z tytułu umowy lub prawa.

W przypadku, gdy:

 1. dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane będziemy przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne – przez okres 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy;
 2. dane osobowe przetwarzamy na podstawie zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania;
 3. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu usług i produktów własnych, na podstawie uzasadnionego interesu - do czasu istnienia uzasadnionego interesu lub zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO posiada Pan/Pani prawo:

 1. do żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
 2. do sprostowania (poprawiania) Pana/Pani danych osobowych;
 3. usunięcia Pana/Pani danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 5. przenoszenia danych Pana/Pani danych osobowych;
 6. wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, opartej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Administratorem na podane powyżej dane adresowe.

II.  Administrowanie serwisami

Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka Prywatności) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania danych na stronach internetowych Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Użytkownik: Osoba korzystająca z serwisu;

Serwis: Strona internetowa lub system internetowy z którego korzysta użytkownik;

Administrator danych osobowych i operator serwisu (dalej Administrator):

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników (dalej Administrator)
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń; NIP: 8790170691, KRS: 0000856159.

 Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

 Pliki cookies.

 1. Operator Serwisu na swoich stronach internetowych może korzystać z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki te nie gromadzą danych osobowych użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych użytkownika.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. Pliki cookies dzielą się na dwa zasadnicze rodzaje: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące pliki cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 4. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są przez adresy URL.
 3. Zapisowi mogą podlegać:
  1. adres IP Użytkownika;
  2. data i czas zapytania;
  3. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
 4. Dane powyższe nie są kojarzone przez Operatora Serwisu z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 5. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III.  Zmiany w Polityce Prywatności

W przypadku zmiany Polityki Prywatności zamieścimy odpowiednią informację na tej Stronie.

Znajdź nas na Facebooku
Zobacz nasz profil na Twitterze

Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Adres korespondencyjny Dyrektora Instytutu:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
tel.: +48 (56) 650 00 44
fax: +48 (56) 650 03 33
e-mail: sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl
Znajdź nas na Facebooku Zobacz nasz profil na Twitterze